Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Chúng ta làm gì

Đổi mới & Hợp tác

Là chương của tiểu bang The Arc ở Oregon, các chương trình và dịch vụ của chúng tôi tập trung vào nhu cầu của cộng đồng I / DD trên toàn tiểu bang. Các chương trình chính của chúng tôi - OSNT, OTAC & GAPS - có sẵn cho tất cả người dân Oregon có I / DD và gia đình của họ. Chúng tôi cũng tìm kiếm cơ hội cho các dự án và sáng kiến khác có thể được cung cấp khi hợp tác với chương địa phương và / hoặc các tổ chức và cơ quan khuyết tật khác. 

Tìm kiếm
Dịch vụ hoặc Hỗ trợ Địa phương?

The Arc có chín chương địa phương phục vụ các cộng đồng trên khắp Oregon. Các chương trình và dịch vụ khác nhau dựa trên nhu cầu của cộng đồng địa phương của bạn.

viTiếng Việt

Liên hệ chúng tôi