Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Đạt được với chúng tôi.

Kèm cặp

Cố vấn chuyên nghiệp

OTAC cung cấp các gói cố vấn tùy chỉnh cho các Chuyên gia về Hành vi, những người phát triển các Đánh giá Hành vi Chức năng (FBA) và Kế hoạch Hỗ trợ Hành vi Tích cực (PBSP). Đây là cơ hội đánh giá ngang hàng để nhận được phản hồi có giá trị để tiếp tục học hỏi và phát triển kỹ năng.

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi:

  • Có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực dịch vụ, bao gồm cả các chương trình tại gia đình và cộng đồng.
  • Cung cấp phản hồi có giá trị về việc tuân thủ Quy tắc hành chính Oregon cũng như các phương pháp hay nhất liên quan đến Hỗ trợ Hành vi Tích cực.
  • Đáp ứng các nhu cầu riêng của người học trưởng thành thông qua các lựa chọn học tập sáng tạo và tùy chỉnh, bao gồm cố vấn từ xa và tại chỗ.
hai chuyên gia nữ họp bàn làm việc

Tham vấn nhóm

Các Chuyên gia Hành vi lành nghề của chúng tôi đã tư vấn trong nhiều cài đặt dịch vụ khác nhau. Chúng tôi linh hoạt trong cách tiếp cận để đánh giá nhu cầu và hướng dẫn các nhóm thiết kế các hỗ trợ hiệu quả cho một người.

Chúng tôi cộng tác với các nhóm để:

  • Xây dựng các Đánh giá Chức năng và Kế hoạch Hỗ trợ Hành vi Tích cực trong khi áp dụng các phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm vào quy trình FBA / PBSP.
  • Tạo hệ thống trực quan để hỗ trợ giao tiếp và thúc đẩy tính độc lập.
  • Tiến hành đào tạo cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thực hiện các hỗ trợ.

Tùy chỉnh kế hoạch kèm cặp của bạn

Chúng tôi hiểu rằng mỗi chuyên gia có trình độ kinh nghiệm và trình độ học vấn khác nhau và có thể cần một kế hoạch riêng để đáp ứng nhu cầu học tập của cá nhân họ. Chúng tôi rất vui khi tạo ra một kế hoạch cố vấn tùy chỉnh cho bạn và / hoặc nhóm của bạn. Các lựa chọn của chúng tôi bao gồm từ đánh giá thông thạo đơn giản đến một cố vấn sâu rộng và toàn diện cho các Chuyên gia Hành vi mới.

viTiếng Việt

Kết nối với chúng tôi!

Liên hệ với chúng tôi - Mới
Đầu tiên
Cuối cùng
Đúng! Tôi muốn nhận tin tức và cập nhật email không thường xuyên.
Nhấp vào bất kỳ / tất cả các lĩnh vực quan tâm.

Địa chỉ

2405 Đường trước
Suite 120
Salem, HOẶC 97301

Điện thoại / Fax

Điện thoại: (503) 581-2726
Số fax: (503) 363-7168
ERC: (888) 442-5550

Danh mục

Thăm của chúng tôi trang danh bạ nhân viên để kết nối với một thành viên trong nhóm của chúng tôi.

Xã hội

Liên hệ chúng tôi