Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Đào tạo huấn luyện viên

Train-the-Trainer

Would you like your internal trainer, supervisors and/or managers to increase their training skills or expand their capacity? 

We can develop a train-the-trainer program for your organization based on your specific needs. Whether you want your trainer(s) to learn something new to pass on to your staff, deepen their existing knowledge on a topic, or improve their training skills, we can help.

Chủ đề đào tạo

Person-Centered Practices

Tạo điều kiện thuận lợi cho Kế hoạch lấy con người làm trung tâm

Hỗ trợ Hành vi Tích cực

Ra quyết định được hỗ trợ

Kế hoạch tương lai

viTiếng Việt

Kết nối với chúng tôi!

Liên hệ với chúng tôi - Mới
Đầu tiên
Cuối cùng
Đúng! Tôi muốn nhận tin tức và cập nhật email không thường xuyên.
Nhấp vào bất kỳ / tất cả các lĩnh vực quan tâm.

Địa chỉ

2405 Đường trước
Suite 120
Salem, HOẶC 97301

Điện thoại / Fax

Điện thoại: (503) 581-2726
Số fax: (503) 363-7168
ERC: (888) 442-5550

Danh mục

Thăm của chúng tôi trang danh bạ nhân viên để kết nối với một thành viên trong nhóm của chúng tôi.

Xã hội

Liên hệ chúng tôi