Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Đạt được với chúng tôi.

Đào tạo huấn luyện viên

Train-the-Trainer

Bạn có muốn huấn luyện viên nội bộ, người giám sát và / hoặc người quản lý của mình nâng cao kỹ năng đào tạo hoặc mở rộng năng lực của họ không? 

Chúng tôi có thể phát triển chương trình đào tạo huấn luyện viên cho tổ chức của bạn dựa trên nhu cầu cụ thể của bạn. Cho dù bạn muốn (các) huấn luyện viên của mình học điều gì đó mới để truyền lại cho nhân viên của mình, đào sâu kiến thức hiện có của họ về một chủ đề hay cải thiện kỹ năng đào tạo của họ, chúng tôi đều có thể trợ giúp.

Chủ đề đào tạo

Thực hành lấy con người làm trung tâm

Tạo điều kiện thuận lợi cho Kế hoạch lấy con người làm trung tâm

Hỗ trợ Hành vi Tích cực

Ra quyết định được hỗ trợ

Kế hoạch tương lai

viTiếng Việt

Kết nối với chúng tôi!

Liên hệ với chúng tôi - Mới
Đầu tiên
Cuối cùng
Đúng! Tôi muốn nhận tin tức và cập nhật email không thường xuyên.
Nhấp vào bất kỳ / tất cả các lĩnh vực quan tâm.

Địa chỉ

2405 Đường trước
Suite 120
Salem, HOẶC 97301

Điện thoại / Fax

Điện thoại: (503) 581-2726
Số fax: (503) 363-7168
ERC: (888) 442-5550

Danh mục

Thăm của chúng tôi trang danh bạ nhân viên để kết nối với một thành viên trong nhóm của chúng tôi.

Xã hội

Liên hệ chúng tôi