Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Training Events

Training Schedule

Our public training events are interactive workshops open to anyone who is interested in improving skills and increasing knowledge and understanding of best practices in supporting people with disabilities to lead full lives in the community.

New classes are being scheduled each month so check back often for new learning opportunities, or contact our training team to schedule a private, customized training for your team. No time for in-person training? Check out our online training options!

viTiếng Việt

Kết nối với chúng tôi!

Liên hệ với chúng tôi - Mới
Đầu tiên
Cuối cùng
Đúng! Tôi muốn nhận tin tức và cập nhật email không thường xuyên.
Nhấp vào bất kỳ / tất cả các lĩnh vực quan tâm.

Địa chỉ

2405 Đường trước
Suite 120
Salem, HOẶC 97301

Điện thoại / Fax

Điện thoại: (503) 581-2726
Số fax: (503) 363-7168
ERC: (888) 442-5550

Danh mục

Thăm của chúng tôi trang danh bạ nhân viên để kết nối với một thành viên trong nhóm của chúng tôi.

Xã hội

Liên hệ chúng tôi