Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Tìm tài nguyên

Tìm tài nguyên

Có nhiều tài nguyên có sẵn trên khắp Oregon dành cho những người bị khuyết tật về trí tuệ và phát triển, và gia đình của họ. Chúng tôi luôn tìm kiếm các nguồn tài nguyên mới và hoan nghênh các đề xuất của bạn. Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để cho chúng tôi biết về một tài nguyên mà bạn muốn chia sẻ với những người khác.

DD 101

Điều hướng hệ thống Oregon I / DD

Vận động 101

Tìm hiểu cách vận động hiệu quả cho quyền của bạn

Nguồn cộng đồng

Liên kết đến các nguồn lực địa phương, tiểu bang và quốc gia

Tuyên bố vị trí

The Arc tuyên bố lập trường của Hoa Kỳ về các vấn đề quan trọng

Kế hoạch tương lai

Các công cụ để lập kế hoạch cho một tương lai an toàn và bảo mật

Trợ cấp

Các lựa chọn hỗ trợ tài chính cho người khuyết tật

Xem tin tức mới nhất

Các bài đăng hiện tại và được lưu trữ về những gì đang xảy ra tại The Arc Oregon

viTiếng Việt

Liên hệ chúng tôi