Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Tham gia

Get Involved!

We can accomplish great things together! There are many ways you can show your support and join us in our fight for the rights of people with intellectual and developmental disabilities. 

Become a Member

Join our community

Take Action

Be an advocate

Attend a Training

Learn something new!

Learn About Us

Tell others what you know

Stay Informed

Sign up for our newsletter

Find a Chapter

In your local community

Follow Us

Find us on Social Media for breaking news

Tình nguyện viên

Give the gift time and skills

Access Resources

Tell others what you know

Attend an Event

See The Arc in Action

Trở thành một Chương

Bring The Arc to others

Trở thành nhà tài trợ

Promote your business

Cách cho

Support us financially

viTiếng Việt

Kết nối với chúng tôi!

Liên hệ với chúng tôi - Mới
Đầu tiên
Cuối cùng
Đúng! Tôi muốn nhận tin tức và cập nhật email không thường xuyên.
Nhấp vào bất kỳ / tất cả các lĩnh vực quan tâm.

Địa chỉ

2405 Đường trước
Suite 120
Salem, HOẶC 97301

Điện thoại / Fax

Điện thoại: (503) 581-2726
Số fax: (503) 363-7168
ERC: (888) 442-5550

Danh mục

Thăm của chúng tôi trang danh bạ nhân viên để kết nối với một thành viên trong nhóm của chúng tôi.

Xã hội

Liên hệ chúng tôi